Huoltamo

huoltamo_logo
Huoltamo on aidosti läsnä. Olemme lähellä – henkisesti ja fyysisesti. Olemme avoimia ja annamme aikaa. Jokainen kohtaaminen on vuorovaikutusta. Huoltamolla ei ole vain yhdenlaista aikuisuutta.

Erilaisuus on rikkautta, moni-ilmeisyys vaurautta.


Johtaja
Tiina Kautto
0400 931 666
tiina (a) huoltamo.fi
hausKeski-Suomi
Telkäntie 2 C 66
40400 Jyväskylä
Puhelin 0400 195 001
hausUudenmaan alue
Santavuorentie 6 LH
00400 Helsinki
Puhelin 0400 195 010
hausPohjanmaa
Suurkarinkuja 2
69730 Tunkkari
Puhelin 040 482 3157

Toiminta

Huoltamon toiminta soveltuu perheille, lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa avohuollon tukea tasapainoisen kehityksen ja kasvuympäristön turvaamiseksi.

Huoltamon toiminta-ajatuksena on tavata asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaan. Tapaamme nuoria ja perheitä heidän kotonaan, Huoltamon toimitiloissa tai toiminnallisessa ympäristössä. Varaamme tapaamisiin aina riittävästi aikaa, jotta aito vuorovaikutuksellinen kohtaaminen on mahdollista. Huoltamon työntekijät päivystävät puhelintuessa ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin.

huoltamo_iso

Olemme sosiaalialan ammattilaisia ja pidämme ammattitaitoamme yllä säännöllisellä kouluttautumisella. Työskentelymme perusta on lastensuojelulaissa sekä halussa tehdä asiakaslähtöistä työtä laadukkaasti. Asiakassuhteen alkaessa kartoitamme nuoren tai perheen tilanteen yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tämän jälkeen laadimme työskentelylle yhteiset tavoitteet.

Jälkihuolto

Noin 17-21 -vuotiaille nuorille, jotka ovat:

  • jälkihuollon piirissä tai tulossa jälkihuollon piiriin
  • lähestymässä aikuisikää, eikä laitossijoitusta tai kotona asumista nähdä mielekkäänä ratkaisuna
  • erityisen vahvan tuen tarpeessa varhaisaikuisuuden kehitysvaiheessa

Toiminnan lähtökohtana on itsenäistymisen tukeminen siten, että nuori kykenee ottamaan vastuuta omasta arjestaan ja toiminnoistaan. Nuoren tapaamisilla hoidetaan yhdessä arjen asioita, opetellaan omaa taloudenhoitoa ja käydään keskusteluja nuorelle merkityksellisistä asioista.

Huoltamossa edellytämme nuorelta sitoutumista toimintaan sekä yhteistyöhalukkuutta ja avoimuutta työntekijöitä kohtaan.

Jälkihuollon lähtökohtana on nuoren halu yhteistyöhön. Hänen tulee olla valmis ottamaan vastaan tukea ja ohjausta. Toiminnassa pyritään tukemaan nuorta niin, että hänen arkensa on mielekästä.

Avohuolto

Huoltamon avohuollon palveluilla tuemme nuoren itsenäistymistä antamalla hänelle tukea arkeen. Vierailemme nuoren asunnossa säännöllisesti ja olemme perillä hänen vapaa-ajan vietosta sekä kaveripiiristä.

Palvelumme on tarkoitettu myös nuorille, joiden sijoittaminen voidaan estää riittävillä tukitoimilla. Teemme tiiviisti yhteistyötä mm. huoltajien, koulujen sekä viranomaisten kanssa.

Seuraamme erityisesti alaikäisen nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Jos huolta ilmenee, olemme viipymättä yhteydessä sosiaalityöntekijään

Perhetyö

Perhetyö on tarkoitettu perheille, joissa lapsen tai nuoren tilanne herättää huolta tai joissa arvioidaan sijoitustarvetta.

Työskentely on avointa ja puhumme perheen kanssa rehellisesti ongelmista ja seurauksista. Huoltamon työskentelyllä vahvistetaan ja kehitetään perheiden toimintakykyä ja vuorovaikutusta.

Perhetyömme keskeisiä asioita ovat vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sekä lasten rohkaiseminen itsensä ilmaisemiseen. Keskusteluissa on tärkeää se. että jokainen perheenjäsen ymmärtää uusien toimintatapojen merkityksen ja vaikutuksen yhteiseen hyvinvointiin.

Perhetyössä otamme huomioon jokaisen perheenjäsenen yksilönä ja mahdollistamme kunkin kuulluksi tulemisen. Huoltamo työskentelee perheen verkostossa ja antaa kriisiapua myös virka-ajan ulkopuolella.

Tarvittaessa tuemme perhetyötä perhe-, pari-, tai seksuaaliterapialla. Vuorovaikutuksen parantamiseen tähtäävän perheterapian määrän ja keston arvioi terapeutti yhdessä perheen kanssa.

Huoltamon perhetyöntekijöillä on valmius käydä perheissä arvioimassa lastensuojelun tarvetta, mikäli sosiaalitoimi katsoo tämän tarpeelliseksi.

Kasvatuskumppanuus

Sijaisperheille, ammatillisille perhekodeille sekä sukulaissijoitukseen Huoltamo tarjoaa kasvatuskumppanuutta, jonka tavoitteena on koko perheen turvallinen ja vuorovaikutuksellinen muutostyö. Tuen muotoja aikuisille voivat olla vertaistuki, mentarointi, työnohjaus tai arjen tuki. Kasvatuskumppanuudessa osallistutaan yhdessä lapsen ja nuoren kehityksen kasvun tukemiseen, mahdollistaen lapsen ja nuoren oman ääneen kuulumisien.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisella tukihenkilöllä on moninaisia rooleja: hän voi olla elämän opettaja, ilmisuhdeosaaja, arjen opastaja, rajojen asettaja. Konkreettinen toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaan, jotka ovat yhteisesti laadittuja. Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä arkisten asioiden kautta. Työskentelyllä lapsen / nuoren perheen kanssa vaikutetaan vuorovaikutussuhteisiin, haetaan pysyvää muutosta tilanteeseen sekä tarvittaessa työskennellään lapsen / nuoren verkoston kanssa.

Valvotut ja tuetut tapaamiset

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia toteutetaan tapaamispaikkatiloissa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja Vetelissä. Ennen ensimmäistä tapaamista tutustutaan tapaamispaikkaan ja käydään lävitse tapaamispaikan säännöt. Tuettuja tapaamisia voidaan järjestään, kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, vanhempien välillä vallitsee luottamuspula tai viranomaisselvitykset ovat kesken. Tapaamisten tavoitteena on lapsen ja vanhemman yhteinen aika ja keskinäisen suhteen rakentaminen. Tapaamiset suunnitellaan lapsi- ja perhekohtaisesti, lapsen erityistarpeet huomioiden.