Huoltamo

PERHETERAPEUTTINEN PERHETYÖ LASTENSUOJELUN ASIAKKAILLE

Huoltamon tarjoama pari- ja perheterapeuttinen työskentelyjakso on suunnattu shl ja lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsiperheille. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja se tapahtuu yhteistyössä sosiaalityöntekijän, terapeutin ja perheenjäsenten välillä. Työskentely on pääsääntöisesti lyhytaikaista ja fokusoitua, mutta se perustuu tilannekohtaiseen joustavuuteen perheen tarpeita, resursseja ja elämäntilanteita huomioiden ja kunnioittaen.

Perhetyössä hyödynnetään mm. systeemistä perheterapian lähestymistapaa yhdistettynä muihin viitekehyksiin, mm. narratiivisuus, voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeisyys.

Työskentelyn tavoitteina ovat asiakassuunnitelman mukaiset tavoitteet, joilla pyritään muuttamaan esim. perheenjäsenten toimintatavoissa, perhedynamiikassa ja elämänhallinnassa ilmenneitä ongelmia. Työskentely ei ole ongelmakeskeistä, vaan siinä huomioidaan koko ajan perheen voimavarat ja mahdollisuudet.

Huoltamon tarjoaa pari, seksuaali- ja perheterapeuttista työskentelyä esim. seuraavissa teemoissa:

* kriisiytynyt parisuhde

* uskottomuuskriisit

* erotilanteet

* huoltoriitojen ennaltaehkäisy

* parisuhteen kommunikaation parantaminen

* rakentavan riitelyn taito parisuhteessa

* parisuhteen seksuaalielämän hoitaminen lapsiperheen arjessa

* onnellisen parisuhteen periaatteet ja niiden vaaliminen

* mentalisaatiotaidon kehittäminen puolisona ja vanhempana

KOTIIN VIETÄVÄ AVOPERHEKUNTOUTUS

Huoltamon tarjoama kotiin vietävä avoperhekuntoutus on perheen omassa kodissa ja elinympäristössä tapahtuvaa yksilöllistä, moniammatillista, kokonaisvaltaista ja tehostettua kuntoutusta.

Yhteistyötä perheen sosiaalityöntekijän kanssa tehdään niin tiiviisti kuin se on mahdollista ja tarpeen. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja se tapahtuu yhteistyössä sosiaalityöntekijän, kuntoutustyötä tekevien työntekijöiden ja perheenjäsenten välillä. Intensiivisessä ja tavoitteellisessa työskentelyssä huomioidaan myös tilannekohtainen joustavuus perheen tarpeita, resursseja ja elämäntilanteita huomoiden ja kunnioittaen.

JÄLKIHUOLTO

17–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat:

  • jälkihuollon piirissä tai tulossa jälkihuollon piiriin
  • lähestymässä aikuisikää, eikä laitossijoitusta tai kotona asumista nähdä mielekkäänä ratkaisuna
  • erityisen vahvan tuen tarpeessa varhaisaikuisuuden kehitysvaiheessa

Toiminnan lähtökohtana on itsenäistymisen tukeminen siten, että nuori kykenee ottamaan vastuuta omasta arjestaan ja toiminnoistaan. Nuoren tapaamisilla hoidetaan yhdessä arjen asioita, opetellaan omaa taloudenhoitoa ja käydään keskusteluja nuorelle merkityksellisistä asioista.

Jälkihuollon lähtökohtana on nuoren halu yhteistyöhön. Toiminnassa pyritään tukemaan nuorta niin, että hänen arkensa on mielekästä.

PERHETYÖ (SHL & Tehostettu)

Perhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana oleville perheille. Huoltamon työskentelyllä vahvistetaan ja kehitetään perheiden toimintakykyä ja vuorovaikutusta.

Perhetyössä keskeistä on vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sekä lasten rohkaiseminen itsensä ilmaisemiseen. Tavoitteena on, että jokainen perheenjäsen ymmärtää uusien toimintatapojen merkityksen ja vaikutuksen perheen hyvinvointiin.

Huoltamo työskentelee perheen verkostossa ja antaa kriisiapua myös virka-ajan ulkopuolella. Tarvittaessa tuemme perhetyötä perhe-, pari- tai seksuaaliterapialla. Vuorovaikutuksen parantamiseen tähtäävän perheterapian määrän ja keston arvioi terapeutti yhdessä perheen kanssa.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen elämässä turvallisena aikuisena, jonka tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä tekemisen ja keskustelujen avulla. Työskentelyllä lapsen tai nuoren perheen kanssa vaikutetaan vuorovaikutussuhteisiin, haetaan muutosta elämäntilanteeseen sekä työskennellään lapsen tai nuoren verkoston kanssa.

PERHESIJOITUSTEN TUKITYÖ

Sijaisperheille, ammatillisille perhekodeille sekä sukulaissijoitukseen Huoltamo tarjoaa sijoituksen tukityötä, jonka tavoitteena on koko perheen turvallinen ja vuorovaikutuksellinen muutos. Tuen muotoja aikuisille voivat olla vertaistuki, mentorointi, työnohjaus tai arjen tuki. Huoltamon työntekijät osallistuvat yhdessä sijaisvanhempien kanssa lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen ja vahvistavat lapsen ja nuoren osallisuutta.

TUETUT JA VALVOTUT TAPAAMISET

Tuettuja ja valvottuja tapaamisia toteutetaan tapaamistilassa, jotka sijaitsevat Helsingissä. Ennen ensimmäistä tapaamista tutustutaan paikkaan ja käydään läpi sen säännöt. Tuettuja tapaamisia voidaan järjestää, kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, vanhempien välillä vallitsee luottamuspula tai viranomaisselvitykset ovat kesken. Tapaamisten tavoitteena on lapsen ja vanhemman yhteinen aika ja keskinäisen suhteen rakentaminen. Tapaamiset suunnitellaan lapsi- ja perhekohtaisesti, lapsen erityistarpeet huomioiden.

Keski-Suomen alueella Huoltamo järjestää tuettuja ja valvottuja tapaamisia asiakkaitten ja sosiaalitoimen tiloissa.

KOTOUTUMISEN TUKI

Kotoutumisen tukityö on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille sekä yksin maahan tulleille itsenäistyville turvapaikanhakijanuorille. Työskentelyllä pyritään tukemaan perheen tai nuoren kotoutumista ja osallisuutta heille merkityksellisissä suomalaisissa yhteisöissä.

 

Yhteystiedot

Keski-Suomi
Tapionkatu 4 C 5
40100 Jyväskylä
0400 195 001

 

Uudenmaan alue
Santavuorentie 6 LH
00400 Helsinki
040 182 1087

 

 

 

johtaja (Keski-Suomi)
Jari Nyman
040 019 5482
jari(at)huoltamo.fi

 

palveluvastaava (Uudenmaan alue)

040 182 1087
antti(at)huoltamo.fi