Huoltamo

JÄLKIHUOLTO

Noin 17–21-vuotiaille nuorille, jotka ovat:

  • jälkihuollon piirissä tai tulossa jälkihuollon piiriin
  • lähestymässä aikuisikää, eikä laitossijoitusta tai kotona asumista nähdä mielekkäänä ratkaisuna
  • erityisen vahvan tuen tarpeessa varhaisaikuisuuden kehitysvaiheessa

Toiminnan lähtökohtana on itsenäistymisen tukeminen siten, että nuori kykenee ottamaan vastuuta omasta arjestaan ja toiminnoistaan. Nuoren tapaamisilla hoidetaan yhdessä arjen asioita, opetellaan omaa taloudenhoitoa ja käydään keskusteluja nuorelle merkityksellisistä asioista.

Jälkihuollon lähtökohtana on nuoren halu yhteistyöhön. Toiminnassa pyritään tukemaan nuorta niin, että hänen arkensa on mielekästä.

PERHETYÖ

Perhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana oleville perheille. Huoltamon työskentelyllä vahvistetaan ja kehitetään perheiden toimintakykyä ja vuorovaikutusta.

Perhetyössä keskeistä on vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sekä lasten rohkaiseminen itsensä ilmaisemiseen. Tavoitteena on, että jokainen perheenjäsen ymmärtää uusien toimintatapojen merkityksen ja vaikutuksen perheen hyvinvointiin.

Huoltamo työskentelee perheen verkostossa ja antaa kriisiapua myös virka-ajan ulkopuolella. Tarvittaessa tuemme perhetyötä perhe-, pari- tai seksuaaliterapialla. Vuorovaikutuksen parantamiseen tähtäävän perheterapian määrän ja keston arvioi terapeutti yhdessä perheen kanssa.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen elämässä turvallisena aikuisena, jonka tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä tekemisen ja keskustelujen avulla. Työskentelyllä lapsen tai nuoren perheen kanssa vaikutetaan vuorovaikutussuhteisiin, haetaan muutosta elämäntilanteeseen sekä työskennellään lapsen tai nuoren verkoston kanssa.

PERHESIJOITUSTEN TUKITYÖ

Sijaisperheille, ammatillisille perhekodeille sekä sukulaissijoitukseen Huoltamo tarjoaa sijoituksen tukityötä, jonka tavoitteena on koko perheen turvallinen ja vuorovaikutuksellinen muutos. Tuen muotoja aikuisille voivat olla vertaistuki, mentorointi, työnohjaus tai arjen tuki. Huoltamon työntekijät osallistuvat yhdessä sijaisvanhempien kanssa lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen ja vahvistavat lapsen ja nuoren osallisuutta.

TUETUT JA VALVOTUT TAPAAMISET

Tuettuja ja valvottuja tapaamisia toteutetaan tapaamistiloissa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja Vetelissä. Ennen ensimmäistä tapaamista tutustutaan paikkaan ja käydään läpi sen säännöt. Tuettuja tapaamisia voidaan järjestää, kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, vanhempien välillä vallitsee luottamuspula tai viranomaisselvitykset ovat kesken. Tapaamisten tavoitteena on lapsen ja vanhemman yhteinen aika ja keskinäisen suhteen rakentaminen. Tapaamiset suunnitellaan lapsi- ja perhekohtaisesti, lapsen erityistarpeet huomioiden.

KOTOUTUMISEN TUKI

Kotoutumisen tukityö on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille sekä yksin maahan tulleille itsenäistyville turvapaikanhakijanuorille. Työskentelyllä pyritään tukemaan perheen tai nuoren kotoutumista ja osallisuutta heille merkityksellisissä suomalaisissa yhteisöissä.

 

Yhteystiedot

Keski-Suomi
Ailakinkatu 5 E 10
40100 Jyväskylä
0400 195 001

 

Uudenmaan alue
Santavuorentie 6 LH
00400 Helsinki
040 182 1087

Pohjanmaa
Suurkarinkuja 2
69730 Tunkkari
040 482 3157

 

 

johtaja (Keski-Suomi ja Pohjanmaa)
Jari Nyman
040 019 5482
jari(at)huoltamo.fi

 

johtaja (Uudenmaan alue)

Antti Ryynänen
040 182 1087
antti(at)huoltamo.fi